107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา งานเครื่องมือกล 3 จำนวน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2102-4103
ครูผู้สอน  นายน้อย นนลือชา   E-mail : noi_nonl@hotmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน ส่วนประกอบและวิธีการใช้งานของเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ เครื่องลับคมมีด ชนิดของหินลับคมตัด การคำนวณการกัดร่องเฉียง ความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
                ปฏิบัติงานกลึงด้วยหน้าจาน ( Face Plate ) งานกลึงด้วยเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ ( Turret Lathe ) งานกัดเฟืองเฉียง งานไสรูปทรง งานไสร่องสไปรย์ งานเจียระไนรูใน งานเจียระไนเรียว งานเจียระไนมุม งานเจียระไนบ่าฉาก งานลับดอกกัด งานวัดและงานตรวจสอบชิ้นงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล


จุดประสงรายวิชา

1.  เพื่อให้มีความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่อง เจียระไนวิธีการทำงานของเครื่องรับคมตัดเครื่องกลึงกึ่งอัตโนมัติ
2.  เพื่อให้สามารถใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับงานกลึง งานกัด งานไส งานเจียระไน การใช้เครื่องกลึงกึ่ง อัตโนมัติ เครื่องลับคมตัด
3.  เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานที่มีระเบียบแบบแผน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  อุปกรณ์พิเศษของเครื่องกลึง เครื่องไส เครื่องกัด เครื่องเจียระไน
            -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องกลึง
            -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องไส
            -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องกัด
            -  อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเจียระไน
  0   12
2
  เครื่องกลึงอัตโนมัติ
  0   12
3-4
  เครื่องลับคมตัด
  0   25
5-7
  การปฏิบัติงานด้วยหน้าจาน และเครื่องกลึงอัตโนมัติ
  0   36
8-10
  การกัดเฟือง
  0   36
11-13
  การไสรูปทรงและงานไสร่องสไปรย์
  0   36
14-16
  การเจียระไนรูใน เจียระไนเอียง เจียระไนบ่าฉากและงานเจียระไนมุม
  0   36
17
  การลับดอกสว่าน
  0   12
18
  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล การวัดและตรวจสอบชิ้นงาน
  0   6
18
  สอบปลายภาค
  0   6
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

การเรียนวิชางานเครื่องมือกล3 (2102-4103)   มีเวลาเรียน เกณฑ์การผ่านรายวิชาและคะแนน  ดังนี้
เวลาเรียนมีเวลาทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  12  ชั่วโมง  รวม  216  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  200  ชั่วโมงหรือ  ขาดเรียนได้ไม่เกิน  9 ชั่วโมงหรือ  4  สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
 
 การประเมินผลการเรียน
คะแนนระหว่างภาคเรียน
-  คะแนนคุณธรรม จริยธรรม       20  คะแนน
-  สอบระหว่างภาค                      30  คะแนน
-  แบบฝึกหัด                               10  คะแนน
-  คะแนนจากงานมอบหมาย       10  คะแนน
คะแนนปลายภาค
 -  สอบปลายภาคเรียน               30  คะแนน
            รวม                              100  คะแนน

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
ระดับคะแนน   เกรด   ความหมาย
  80 – 100      4.0   ดีเยี่ยม
  75 - 79         3.5   ดีมาก
   70 – 74       3.0   ดี
   65 – 69       2.5   ดีพอใช้
   60 – 64       2.0   พอใช้
   55 – 59       1.5   อ่อน
   50 – 54       1.0    อ่อนมาก
       0 – 49         0    ไม่ผ่าน

 

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter