107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา ศูนย์บริการรถยนต์ จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2101-2111
ครูผู้สอน  นายปริญยา สีสม   E-mail : parinya@atsn.ac.th
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา
 
ศึกษาหลักการดำเนินงานศูนย์บริการรถยนต์ หน้าที่ความรับผิดชอบและคุณลักษณะของพนักงานในศูนย์บริการรถยนต์ ผู้จัดการ พนักงานขับรถ หัวหน้าช่าง ช่างซ่อมบำรุง พนักงานอะไหล่ พนักงานวิเคราะห์ปัญหารถยนต์ กฎหมายแรงงาน การคำนวณภาษี การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหล่ การประมาณราคา กลยุทธ์การขาย

จุดประสงรายวิชา
 
1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการดำเนินงานของศูนย์บริการรถยนต์ หน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในศูนย์ กฎหมายแรงงาน การคำนวณภาษี การวางแผนงานบริการ การบริหารงานอะไหล่ การประมาณราคา กลยุทธ์การขาย และคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในศูนย์บริการรถยนต์
2. เพื่อให้สามารถวางแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการรถยนต์ บริหารบุคลากรในศูนย์บริการคำนวณภาษี บริหารงานอะไหล่ และประมาณราคาค่าบริการได้
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีในการดำเนินงานธุรกิจช่างยนต์

สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1-2
  การจัดตั้งศูนย์บริการรถยนต์
  0   4
3-5
  หน้าที่ ต่างๆของพนักงานในศูนย์บริการ
  0   6
6-7
  กฎหมายแรงงาน
  0   4
8-9
  การคำนวณภาษี
  0   4
10-11
  งานอะไหล่รถยนต์
  0   4
12-13
  การประมาณราคา
  0   4
14-15
  กลยุทธ์การขาย
  0   4
16-17
  คุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรศูนย์บริการรถยนต์
  0   4
18
  สอบปลายภาค
  0   1
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter