107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา พื้นฐานการออกแบบ จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2107-1001
ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติ หลักการพื้นฐานการออกแบบเกี่ยกับองค์ประกอบทางศิลปะ จุด เส้น ระนาบ ปริมาตร รูปทรง ที่ว่าง พื้นผิว สี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดองค์ประกอบ สัดส่วนมนุษย์


จุดประสงรายวิชา

1. เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางศิลป์ สัดส่วนของมนุษย์
2. สามารถนำหลัการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะ สัดส่วนของมนุษย์ไปใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในได้
3. มีกิจนิสัย ในการทำงานอย่าง สม่ำเสมอ ประณีต ละเอียดรอบคอบ


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะ และ สัดส่วนของมนุษย์
2.ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในตามหลักการออกแบบองค์ประกอบทางศิลปะและ สัดส่วนของมนุษย์


กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบ
            -  ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ
            -  ความสำคัญของการออกแบบ
            -  ความหมายของการออกแบบ
            -  ประเภทของการออกแบบ
  4   0
2
  องค์ประกอบการออกแบบ
            -  จุด
            -   เส้น
            -  รูปร่าง- รูปทรง
            -  ขนาด – สัดส่วน
            -  แสง-เงา
            -  สี
            -  พื้นผิว
  4   0
3
  หลักการออกแบบ
            -  ดุลยภาพ หรือความสมดุล
            -  เอกภาพ
            -  จังหวะ
            -  ความกลมกลืน
            -  ความขัดแย้ง
            -  จุดเด่น
  4   0
4-6
  งานสร้างรูปทรงวงกลม
            -  เตรียมคอมพิวเตอร์
            -  เปิดคอมพิวเตอร์
            -  เปิดโปรแกรม
            -  สเกต์รูปวงกลม
            -  ขึ้นรูปทรงวงกลม
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   8
7-9
  งานสร้างรูปทรงสามเหลี่ยม
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สเกตช์รูปทรงสามเหลี่ยม
            -  ขึ้นรูปทรงสามเหลี่ยม
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   8
10-12
  งานสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยม
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สเกตช์รูปสี่เหลี่ยม
            -  ขึ้นรูปทรงสี่เหลี่ยม
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   8
13-15
  งานสร้างรูปทรงหลายเหลี่ยม
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สเกตช์รูปหลายเหลี่ยม
            -  ขึ้นรูปทรงหลายเหลี่ยม
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   8
16-17
  งานสร้างรูปทรงกรวย
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สเกตช์รูปกรวย
            -  ขึ้นรูปทรงกรวย
            -  บันทึก
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  4   4
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

            เวลาเรียน มีเวลาทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 56 ชั่วโมงหรือ 14 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงหรือ สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน การประเมินผลการเรียน คะแนนระหว่างภาคเรียน

 

            - คะแนนคุณธรรม จริยธรรม                                 20 คะแนน
            - คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน                               20 คะแนน 
            - คะแนนใบงาน                                             40 คะแนน
            - สอบปลายภาคเรียน                                       30 คะแนน 
                                    รวม 100 คะแนน 

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter