107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา อ่านแบบออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2107-2006
ครูผู้สอน  นายจำนงค์ ตาระบัตร    E-mail : chamnongatsn@gmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการอ่านแบบภาพฉาย แบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย รูปไอโซเมตริก รูปออบลิค รายการประกอบแบบเครื่องเรือนและแบบตกแต่งภายในงานท่อ-สุขภัณฑ์และระบบไฟฟ้า


จุดประสงรายวิชา

1. เข้าใจหลักการอ่านแบบการใช้ สัญลักษณ์ในแบบงานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

2. เข้าใจหลักการอ่านแบบภาพฉายแบบภาพด้าน รูปตัด รูปขยาย รูปไอไซเมตริค

3. เข้าใจหลักการอ่านแบบเครื่องเรือนและแบบตกแต่งภายใน แบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์ และระบบไฟฟ้า

4. สามารถอ่านแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์ และระบบไฟฟ้า

5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นระเบียบ 

สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน

2. แยกรายการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ในงานเครื่องและตกแต่งภายใน


กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  หลักในการออกแบบ
  2   0
2
  มาตรฐานในการเขียนแบบ
            -  กระดาษเขียนแบบ
            -  เส้น
            -  การเขียนตัวอักษร
            -  มาตราส่วน
  2   0
3-4
  การอ่านแบบภาพฉาย ภาพด้าน และรูปตัด
            -  ลักษณะการฉายภาพ
            -  ความหมายของภาพฉาย
            -  ตำแหน่งการมองภาพฉาย
            -  การฉายภาพมุมที่ 1
            -  การฉายภาพมุมที่ 3
  2   0
9-10
  การอ่านแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
            -  ความหมายของแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
            -  สัญลักษณ์แบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
            -  วิธีการอ่านแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
            -  รายการแบบระบบท่อ-สุขภัณฑ์
  2   0
11-12
  การอ่านแบบระบบไฟฟ้า
            -  ความหมายของแบบระบบไฟฟ้า
            -  สัญลักษณ์แบบระบบไฟฟ้า
            -  วิธีการอ่านแบบระบบไฟฟ้า
            -  รายการแบบระบบไฟฟ้า
  2   0
13-14
  การอ่านแบบรูปไอโซเมตริก
            -  ความหมายแบบรูปไอโซเมตริค
            -  วิธีการอ่านแบบไอโซเมตริค
  2   0
15-16
  การอ่านแบบรูปออบลิค
            -  ความหมายภาพออบลิค
  2   0
17
  การดูรายการประกอบแบบ
  2   0
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล
[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter