107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2100-1005
ครูผู้สอน  นายจำนงค์ ตาระบัตร    E-mail : chamnongatsn@gmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อม  เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน (Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบการเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ การเขียนแบบแผ่นคลี่แผ่นงาน การทำตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูปด้วยการพับ ตัด เคาะขึ้นขอบ การม้วน และประกอบชิ้นงาน โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า

2. เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย

3. เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น

4. เพื่อให้มีความสามารถเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น                      

5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ปราณีตตรอบคอบ   และ     ตระหนักถึงความปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบ
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแนวของการเชื่อม
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานแนวระนาบ
            -  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
            -  เชื่อมเดินแนว
            -  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
            -  ตรวจสอบรอยเชื่อม
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
2
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าขนานนอน
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแนวของการเชื่อม
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานในแนวนอน
            -  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
            -  เชื่อมเดินแนว
            -  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
            -  ตรวจสอบรอยเชื่อม
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
3
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าตั้ง
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแนวของการเชื่อม
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานในแนวตั้ง
            -  อุ่นชิ้นงานด้วยเปลวไฟให้ทั่วแผ่น
            -  เชื่อมเดินแนวจากล่างขึ้นบน
            -  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
            -  ตรวจสอบรอยเชื่อม
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
4
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าเหนือศรีษะ
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแนวของการเชื่อม
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานในแนวคว่ำเหนือศรีษะ
            -  เชื่อมเดินแนว
            -  ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
            -  ตรวจสอบรอยเชื่อม
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
5-6
  งานตัดโลหะด้วยแก๊ส
            -   เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การจุดเปลวไฟ
            -  การปรับเปลวออกซิไดซิง
            -  การตัดชิ้นงาน
            -  การดับเปลวแก๊ส
            -  ทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  ตรวจสอบชิ้นงาน
            -  ปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  2   6
7
  งานตัดโลหะแผ่นบางด้วยแก๊ส
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  การร่างแนวตัด
            -  เปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  จุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  วางชิ้นงานแนวระนาบ
            -  การตัดชิ้นงาน
            -  ทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  การตรวจสอบรอยตัด
            -  การปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
8
  งานเชื่อมไฟฟ้าต่อชนท่าราบ
            -  การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  การทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  การบากหน้างานและการเชื่อมยึดชิ้นงาน
            -  การเปิดเครื่องเชื่อมและปรับกระแสไฟ
            -  การเชื่อมชิ้นงาน
            -  การทำความสะอาดแนวเชื่อม
            -  การตรวจสอบแนวเชื่อม
            -  การปิดตู้เชื่อม
            -  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  1   3
9-10
  งานเชื่อมไฟฟ้าต่อตัวทีท่าราบ
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  การทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  การเชื่อมยึดชิ้นงาน
            -  การเปิดเครื่องเชื่อมและปรับกระแสไฟ
            -  การเชื่อมชิ้นงาน
            -  การทำความสะอาดแนวเชื่อม
            -  การตรวจสอบแนวเชื่อม
            -  การปิดเครื่องเชื่อม
            -  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  2   6
11-12
  งานบัดกรีแข็ง
            -  การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  การสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  การเตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  การทำความสะอาดชิ้นงาน
            -  การเปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  การจุดเปลวไฟและปรับเปลวไฟ
            -  การบัดกรีชิ้นงาน
            -  การทำความสะอาดรอยบัดกรี
            -  การตรวจสอบรอยบัดกรี
            -  การปิดแก๊สออกซิเจนและแก๊สอะเซทิลีน
            -  การทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  2   6
13-14
  งานเขียนแบบแผ่นคลี่
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  กำหนดจุดเริ่มต้นเขียนแบบแผ่นคลี่
            -  ลากเส้นอ้างอิงกำหนดขนาด
            -  ทำการคลี่แบบ
            -  ตรวจสอบความถูกต้อง
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  2   6
15-17
  งานโลหะแผ่นและประกอบขึ้นรูปชิ้นงาน
            -  เตรียมวัสดุ อปกรณ์
            -  สวมอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล
            -  เตรียมชิ้นงานให้ได้ขนาดที่กำหนด
            -  ร่างแบบงานตามแบบที่มอบหมาย
            -  ตรวจสอบความถูกต้อง
            -  ตัดแต่งประกอบขึ้นรูป
            -  เคาะตบแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย
            -  ทำความสะอาดและเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์
  3   9
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

ด้านพุทธิพิสัย                                                                                                           ร้อยละ 
1. สอบปลายภาค                                                                                                      30  %
2. คะแนนเก็บระหว่างภาค                                                                                         10  %
ด้านทักษะพิสัย                                                                                                          ร้อยละ    
1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์                                                                                   5  %
2.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน                                                                                  15  %
3. การแก้ปัญหา   ความเร็วในการทำงาน    การทำงานร่วมกับผู้อื่น                            5  %
4. การรักษาความสะอาด    ความปลอดภัย  การรักษาเครื่องมือ                                  5  %
5. คุณภาพของงาน                                                                                                    10  %
ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)                                                                              ร้อยละ    
1. ความมีวินัย    ความรับผิดชอบ                                                                                 5%
2.  ทักษะสังคม  สนใจใฝ่รู้  ความขยัน                                                                          5%
3.  ความซื่อสัตย์   ความเชื่อมั่นในตนเอง                                                                     5%
4. การละเว้นสิ่งเสพติด   ความกตัญญู   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                                   5%

                                                                                                           รวมคะแนน   100  คะแนน
 

 

 

 

 

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter