107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา โครงการ จำนวน 4 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2103-5001
ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

           ปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ / คิดค้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์  หรือการพัฒนางานตามลักษณะสาขางานอาชีพอย่างน้อย  โครงการ  โดยการวางแผนนำเสนอแผนงานโครงการ ดำเนินงาน  ปรับปรุงและแก้ไขปัญหา บันทึกและรายงานผลการปฏิบัติงาน  สรุปและนำเสนอผลงานโครงการ


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้ เข้าใจหลักการและกระบวนการวางแผนจัดทำโครงการ
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะ  และประสบการ์ในการสร้างและพัฒนางานในสาขาวิชาชีพตามขั้นตอนกระบวนการ
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยคุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติที่ดีต่อการทำโครงการ


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ความรู้เบื้องต้นในการจัดทำโครงการ
            -  ความหมายและลักษณะของโครงการ
            -  ความสำคัญของโครงการ
            -  ประโยชน์ของการจัดทำโครงการ
            -  ประเภทของโครงการที่ศึกษา
            -  ขั้นตอนจัดทำโครงการ
  2   0
1
  กระบวนการจัดทำโครงการ
            -  การวางแผนจัดทำโครงการ
            -  การขออนุมัติโครงการ
            -  การดำเนินงานตามโครงการ
            -  การจัดทำรายงาน
            -  การประเมินโครงการ
  2   0
2
  การเลือกหัวข้อโครงการ
            -  การเลือกโครงการของผู้เรียน
            -  เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหัวข้อโครงการ
            -  การตัดสินใจเลือกโครงการ
  4   0
3
  การเขียนโครงการ
            -  ความหมายของการเขียนโครงการ
            -  วิธีการเขียนโครงการ
            -  องค์ประกอบการเขียนโครงการ
            -  การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  4   0
4-14
  การจัดทำโครงการ
            -  การดำเนินโครงการ
  0   40
15
  การนำเสนอผลงานโครงการ
            -  ความสำคัญในการนำเสนอ
            -  จุดมุ่งในการนำเสนอรายงาน
            -  ประเภทการนำเสนอ
            -  ลักษณะการนำเสนอที่ดี
            -  เทคนิคการนำเสนอ
            -  คุณสมบัติผู้นำเสนอ
            -  การรายงานโครงการ
  1   3
16
  การประเมินผลโครงการ
            -  ความหมายของการประเมิน
            -  ความสำคัญของการประเมิน
            -  ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการประเมิน
            -  วิธีการประเมิน
            -  เครื่องที่ใช้ในการประเมิน
  1   3
17
  การสรุปผลการดำเนินงานและการจัดทำรายการ
            -  การสรุปผลการดำเนินงาน
            -  การจัดทำรายงาน
  4   0
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

1. เวลาเรียน

          เวลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

2. วิธีการวัดผล
        - สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เครื่องมือวัดผล
        - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - แบบประเมินการทำงาน
        - แบบประเมินโครงการ
        - แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. เกณฑ์การประเมิน

         1. คะแบบเก็บระหว่างภาคเรียน              50      คะแนน

         2. คะแนนนำเสนอโครงการ                  30      คะแนน

         3. คะแนนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์          20      คะแนน

 

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
           ระดับคะแนน                                  เกรด                               ความหมาย
           80-100                                             4.0                           ดีเยี่ยม 
           75-79                                               3.5                           ดีมาก 
           70-74                                               3.0                           ดี 
           65-69                                               2.5                           ดีพอใช้ 
           60-65                                               2.0                           พอใช้ 
           55-59                                               1.5                           อ่อน 
           50-54                                               1.0                           อ่อนมาก 
           0-49                                                    0                          ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter