107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา งานไฟฟ้ารถยนต์ จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2101-1004
ครูผู้สอน  นายปริญยา สีสม   E-mail : parinya@atsn.ac.th
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

(เดิม) ศึกษาและปฏิบัติ  การใช้เครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ  แก้ไขข้อขัดข้องระบบจุดระเบิด ระบบสตาร์ต  ระบบประจุไฟ  ระบบแสงสว่าง ระบบสัญญาณและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในระบบไฟฟ้ารถยนต์ 

(ใหม่)            บริการชาร์จแบตเตอรี่    ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของคอยจุดระเบิด  จานจ่าย หัวเทียน  มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง  มอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทด   มอเตอร์สตาร์ทแบบโซลีนอย  เยนเนอร์เรเตอร์  อัลเตอร์เนเตอร์เรกกูเรเตอร์  ไฟหน้า  ไฟหรี่  ไฟเลี้ยว  ไฟถอย  ไฟเบรก    กระจกประตู  เซนทรันล๊อกประตูรถยนต์

 


จุดประสงรายวิชา

1.เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการใช้เครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบ การถอดประกอบ ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ารถยนต์
2.เพื่อให้มีความสามารถบำรุงรักษา แก้ไขปรับข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้ารถยนต์  รวมทั้งประมาณราคาค่าบริการได้
3.เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  รักษาความสะอาดและปลอดภัย
4.เพื่อให้สามารถศึกษาติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระบบไฟฟ้ารถยนต์


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
   งานบริการแบตเตอรี่
            -  หน้าที่ของแบตเตอรี่รถยนต์
            -  ส่วนประกอบของแบตเตอรี่
  0   6
2
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของคอยจุดระเบิด
            -  หน้าที่และหลักการทำงานของคอยจุดระเบิด
            -  ส่วนประกอบของคอยจุดระเบิด
  0   6
3
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของจานจ่าย
            -  หน้าที่และหลักการทำงานของจานจ่ายไฟ
            -  ส่วนประกอบของจานจ่ายไฟ
            -  การแก้ไขข้อขัดข้องของจานจ่ายไฟ
  0   6
4
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของหัวเทียน
            -  หน้าที่และคุณสมบัติของหัวเทียน
            -  ส่วนประกอบของหัวเทียน
  0   6
5
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง
            -  หลักการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง
            -  ส่วนประกอบและชิ้นส่วนของไดสตาร์ทแบบเฟืองเหวี่ยง
  0   6
6
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทด
            -  หลักการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทแบบเฟืองทด
            -  ส่วนประกอบและชิ้นส่วนไดสตาร์ทแบบเฟืองทด
  0   6
7
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของมอเตอร์สตาร์ทแบบโซลีนอย
            -  หลักการทำงานของมอเตอร์สตาร์ทแบบโซลีนอย
            -  ส่วนประกอบและชิ้นส่วนไดสตาร์ทแบบโซลีนอย
  0   6
8
  การประจุไฟแบตเตอรี่
            -  วิธีการประจุไฟแบตเตอรี่รถยนต์
            -  ส่วนประกอบของแบตเตอรี่รถยนต์
  0   6
9
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเยนเนอร์เรเตอร์
            -  หลักการทำงานของเยนเนอร์เรเตอร์
            -  ส่วนประกอบของเยนเนอร์เรเตอร์
  0   6
10
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของอัลเตอร์เนเตอร์
            -  หลักการทำงานของอัลเตอร์เนอเตอร์
            -  ส่วนประกอบของอัลเตอร์เนเตอร์
  0   6
11
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเรกกูเรเตอร์
            -  หลักการทำงานของเรกกูเรเตอร์
  0   6
12
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟหน้า
            -  วงจรไฟหน้ารถยนต์
            -  การแก้ไขปัญหาไฟหน้ารถยนต์
  0   6
13
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟหรี่
            -  วงจรไฟหรี่รถยนต์
  0   6
14
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟเลี้ยว
            -  วงจรไฟเลี้ยวรถยนต์
  0   6
15
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟถอย
            -  วงจรไฟถอยรถยนต์
  0   6
16
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของไฟเบรก
            -  วงจรไฟเบรกรถยนต์
            -  วงจรไฟถอยรถยนต์
  0   6
17
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของกระจกประตู
            -  วงจรไฟประตูรถยนต์
  0   6
18
  ถอดประกอบ ตรวจสอบและแก้ไขข้อขัดของเซนทรันล๊อก
            -  ระบบล็อคอัตโนมัติ
  0   6
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การผ่านรายวิชา
ระดับคะแนน   เกรด   ความหมาย
80 – 100        4.0   ดีเยี่ยม
75 - 79           3.5   ดีมาก
70 – 74          3.0   ดี
65 – 69          2.5   ดีพอใช้
60 – 64          2.0   พอใช้
55 – 59          1.5   อ่อน
50 – 54          1.0   อ่อนมาก
0 – 49              0   ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter