107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายใน 2 จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2107-2110
ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในอาคารอาศัย แบบ 2 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์ การจัดเลเยอร์ การจัดขนาดไฟล์ ประกอบด้วยแผนผัง รูปด้าน รูปตัดแบบเครื่องเรือน แบบขยายรายละเอียด และรายการประกอบแบบต่าง ๆ การพิมพ์แบบมาตราส่วน

           ปรับปรุง ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในอาคารอาศัย ด้วยคอมพิวเตอร์  งานเขียนแบบรูปแปลนพื้น งานเขียนรูปตัด งานเขียนรูปด้าน งานเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง งานเขียนแบบรูปขยาย งานเขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ และ งานพิมพ์แบบแปลน


จุดประสงรายวิชา

1. เข้าใจในหลักการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
2. สามารถเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในด้วยคอมพิวเตอร์
3. มีเจคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ  ปลอดภัย มีความคิด สร้างสรรค์เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายใน

2. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน


กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1-3
  การเขียนแบบรูปแปลนพื้น
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  ตั้งค่าหน่วย
            -  เขียนเสา
            -  เขียนผนัง
            -  เขียนประตู
            -  เขียนหน้าต่าง
            -  บันทึกแบบแปลนพื้น
            -  พิมพ์แปลนพื้น
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
4-6
  การเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  ตั้งค่าหน่วย
            -  เขียนเส้นแนวดิ่งโครงสร้างใต้ดิน
            -  เขียนเส้นแนวนอนโครงสร้างใต้ดิน
            -  เขียนคาน
            -  เขียนฐานราก
            -  เขียนรายละเอียดโครงสร้างใต้ดิน
            -  เขียนเส้นแนวดิ่งโครงสร้างหลังคา
            -  เขียนเส้นแนวนอนโครงสร้างหลังคา
            -  เขียนเส้นแนวหลังคา
            -  เขียนรายละเอียดโครงสร้างหลังคา
            -  บันทึกแบบแปลนโครงสร้าง
            -  พิมพ์แปลนโครงสร้าง
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
7-9
  การเขียนรูปด้าน
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  ตั้งค่าหน่วย
            -  เขียนระดับพื้นดิน
            -  เขียนเส้นแนวดิ่ง
            -  เขียนเส้นแนวนอน
            -  บันทึกแบบแปลน
            -  พิมพ์แปลนรูปด้าน
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
10-11
  การเขียนรูปตัด
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  ตั้งค่าหน่วย
            -  เขียนเส้นคร่อมศูนย์กลางเสา
            -  เขียนเส้นร่างแนวนอน
            -  เขียนเส้นบอกมิติ
            -  บันทึกแบบแปลน
            -  พิมพ์แปลนรูปตัด
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
12-14
  การเขียนแบบรูปขยาย
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  เขียนแบบรูปขยายประตู
            -  เขียนแบบรูปขยายหน้าต่าง
            -  บันทึกแบบแปลน
            -  พิมพ์แบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
15-17
  การเขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  เขียนสารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
            -  บันทึกแบบแปลน
            -  พิมพ์สารบัญแบบ และรายการประกอบแบบ
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   11
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

1. เวลาเรียน

          เวลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม 72 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

2. วิธีการวัดผล
        - สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ตรวจการทำใบงานนักเรียนรายบุคคล
        - การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เครื่องมือวัดผล
        - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ใบงาน
        - แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เกณฑ์การประเมิน
         1. คะแบบเก็บระหว่างภาคเรียน                        50      คะแนน

         2. คะแนนสอบปลายภาค                     30      คะแนน

         3. คะแนนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์          20      คะแนน

 

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา

 

           ระดับคะแนน                                  เกรด                               ความหมาย
           80-100                                             4.0                           ดีเยี่ยม 
           75-79                                               3.5                           ดีมาก 
           70-74                                               3.0                           ดี 
           65-69                                               2.5                           ดีพอใช้ 
           60-65                                               2.0                           พอใช้ 
           55-59                                               1.5                           อ่อน 
           50-54                                               1.0                           อ่อนมาก 
           0-49                                                    0                          ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter