107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2001-2001
ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้ระบบปฏิบัติการ (Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ ) การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพ และการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ และงานอาชีพ


จุดประสงรายวิชา

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป การใช้อินเทอร์เน็ตและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพ

2. สามารถสืบค้นและสื่อสารข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปตามลักษณะงานอาชีพ

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ระบบปฏิบัติการโปรแกรมสำเร็จรูปและอินเทอร์เน็ตเพื่องานอาชีพ

2. ใช้ระบบปฏิบัติการในการจัดสภาพแวดล้อมและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์

3. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพตามลักษณะงาน

4. สืบค้นข้อมูลสารสนเทศในงานอาชีพโดยใช้อินเทอร์เน็ต

5. สื่อสารข้อมูลสารสนเทศโดยใช้อินเทอร์เน็ต


กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  งานสร้างเอกสารด้วย Microsoft Word 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  การตั้งค่าหน้ากระดาษ
            -  การตั้งค่าฟอรต์เริ่มต้นให้เหมาะสมกับการทำงาน
            -  การพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร
            -  การบันทึกเอกสาร
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
2
  งานสร้างตารางด้วย Microsoft Word 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  สร้างตาราง
            -  ป้อนข้อมูล
            -  แทรกแถว
            -  แทรกคอลัมน์
            -  แทรกเซลล์
            -  การปรับเส้นขอบและแรเงา
            -  บันทึกงานเอกสาร
            -  การพิมพ์
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
3
  งานสร้างแผนภูมิด้วย Microsoft Word 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  แทรกแผนภูมิ
            -  การเพิ่มป้ายข้อมูล
            -  การแก้ไขข้อมูล
            -  การพิมพ์
            -  การบันทึก
            -  การออกจากโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
4
  งานแทรกรูปภาพด้วย Microsoft Word 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  การแทรกรูปภาพจากไพล์รูปต่าง ๆ
            -  การจัดวางข้อความร่วมกับรูปภาพ
            -  การปรับขนาด ย้าย และหมุนรูปภาพ
            -  การบันทึกงานเอกสาร
            -  การพิมพ์
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Word 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
5
  งานสร้างตารางด้วย Microsoft Excel 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Excel 2010
            -  เลือกเซลล์
            -  ป้อนข้อมูล
            -  ย้ายข้อมูล
            -  แทรกข้อมูล
            -  ลบข้อมูล
            -  ปรับความกว้างคอลัมน์
            -  ปรับความสูงของแถว
            -  การปรับเส้นขอบและแรเงา
            -  บันทึกข้อมูล
            -  การพิมพ์
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Excel 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  0   3
6-7
  งานสร้างตารางบันทึกค่าใช้จ่ายด้วย Microsoft Excel 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft Excel 2010
            -  สร้างตารางข้อมูลรายรับ
            -  สร้างตารางข้อมูลรายจ่าย
            -  ปรับแต่งตาราง
            -  ป้อนข้อมูลรายรับ
            -  ป้อนข้อมูลรายจ่าย
            -  ป้อนสูตรคำนวณ
            -  การพิมพ์
            -  บันทึกข้อมูล
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft Excel 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
8-9
  งานสร้างแผนภูมิด้วย Microsoft Excel 2010
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  สร้างแผนภูมิ
            -  ป้อนข้อมูล
            -  บันทึกข้อมูล
            -  การพิมพ์
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
10-11
  งานสร้างงานนำเสนอ
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
            -  เลือกรูปแบบสไลด์
            -  เพิ่มข้อความในงานนำเสนอ
            -  การเพิ่มสไลด์
            -  การลบสไลด์
            -  กำหนดรูปแบบการนำเสนอ
            -  บันทึกงานนำเสนอ
            -  การพิมพ์งานนำเสนอ
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
12-13
  งานสร้างกราฟและแผนภูมิด้วย Microsoft PowerPoint 2010
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
            -  เลือกรูปแบบสไลด์
            -  สร้างแผนภูมิ
            -  ป้อนข้อมูล
            -  กำหนดรูปแบบการนำเสนอ
            -  บันทึกงานนำเสนอ
            -  การพิมพ์งานนำเสนอ
            -  การออกจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
14-15
  งานสืบค้นข้อมูลสารสนเทศด้วย google Chrome
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม google chrome
            -  เข้าเว็บไซต์
            -  สืบค้นข้อมูล
            -  คัดลอกข้อความ
            -  คัดลอกภาพ
            -  ปิดโปรแกรม google chrome
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
16-17
  งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วย gmail.com
            -  เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม google chrome
            -  สมัครอีเมลล์
            -  ล็อกอินจดหมาย
            -  เขียนจดหมาย
            -  อ่านจดหมาย
            -  ลบจดหมาย
            -  ล็อกเอาท์จดหมาย
            -  ปิดโปรแกรม google chrome
            -  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดและเก็บคอมพิวเตอร์
  3   3
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เวลาเรียน มีเวลาทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า 42 ชั่วโมงหรือ 14 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงหรือ 4 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน การประเมินผลการเรียน คะแนนระหว่างภาคเรียน

- คะแนนคุณธรรม จริยธรรม 20 คะแนน
- คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน 20 คะแนน 
- คะแนนสอบกลางภาค 20 คะแนน 
- คะแนนใบงาน 20 คะแนน คะแนนปลายภาค 
- สอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน 
รวม 100 คะแนน 


เกณฑ์การผ่านรายวิชา ระดับคะแนน เกรด ความหมาย 
80 - 100            4.0   ดีเยี่ยม 
75 - 79              3.5   ดีมาก 
70 - 74              3.0   ดี 
65 - 69              2.5   ดีพอใช้ 
60 - 64              2.0   พอใช้ 
55 - 59              1.5   อ่อน 
50 - 54              1.0   อ่อนมาก 
0 - 49                   0   ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter