107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ไทย จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2000-1303
ครูผู้สอน  นางสาวพรทิพย์ วิภา   E-mail : phontip@atsn.ac.th
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

 ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร์  ด้านการเมือง  การปกครอง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจความเป็นมาของประวัติศาสตร์ชาติไทย การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของไทย
2. เพื่อให้มีความสามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ ประเมินผลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
3. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม ภาคภูมิใจในการเป็นชาติไทยและมีกิจนิสัยที่ดีในการปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  เรื่องของชาติไทย
  0   2
2
  รัฐไทยสมัยรุ่งเรื่อง : ล้านนาและสุโขทัย
  0   2
3
  รัฐไทยสมัยอยุธยา พ.ศ.๑๘๙๓-๒๑๑๒
  0   2
4
  รัฐไทยสมัยอยุธยาพ .ศ. ๒๑๓๓–๒๓๑๐
  0   2
5
  รัฐไทยสมัยธนบุรี พ.ศ.๒๓๑๐–๒๓๒๕
  0   2
6
  รัฐไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
  0   2
7
  ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์สมัยพัฒนาประเทศ
  0   2
8
  ประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์สมัยปัจจุบัน
  0   2
9
  การปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย
  0   2
10
  ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
  0   10
11
  กฎหมายในชีวิตประจำประจำวัน
  0   2
12
  กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคมและคุ้มครองผู้บริโภค
  0   2
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

อัตราส่วนคะแนน      60  :  40
คะแนนระหว่างภาคเรียน      60     คะแนน
        -  คะแนนคุณธรรม จริยธรรม                                 20     คะแนน
        -  คะแนนจากใบงาน                                             10    คะแนน
        -  สอบกลางภาค                                                   20    คะแนน
        -  แบบประเมินผลการเรียนรู้/รายงาน                     10    คะแนน
คะแนนปลายภาค         40    คะแนน
        -  สอบปลายภาคเรียน                                           40    คะแนน
                        รวม                   100  คะแนน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter