107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา งานไฟฟ้าและอเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2100-1003
ครูผู้สอน  นายณรงค์เดช พลขำ   E-mail : polkham_atsna@hotmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า และการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R  L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ ออสซิลโลสโคป เครื่องกำเนิดสัญญาณ การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นบนแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบชุดคิทเกี่ยวกับเครื่องหรี่ไฟ แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงชนิดคงที่หรือปรับค่าได้ สวิตช์ทำงานด้วยแสง


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ เกี่ยวกับงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ระบบความปลอดภัยในงานไฟฟ้า
2. เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เครื่องมือทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
3. เพื่อให้สามารถประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องงใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้เหมาะสม
4. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีลำดับขั้นตอนในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ระบบความปลอดภัย
            -  ความปลอดภัยในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
            -  ลักษณะของการถูกไฟฟ้าดูด
            -  การป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า
            -  หลักปฎิบัติเพื่อความปลอดภัย
            -  การปฐมพยาบาลผู้ได้รับอันตรายจากกระแสไฟฟ้า
  0   4
2
  ตัวต้านทาน
            -  ชนิดของตัวต้านทาน
            -  ตัวต้านทานแบบค่าคงที่
            -  ตัวต้านทานแบบปรับค่าได้
            -  ตัวต้านทานแบบเปลี่ยนค่าได้
            -  ตัวต้านทานชนิดพิเศษ
            -  หน่วยของความต้านทาน
            -  การอ่านค่าความต้านทาน
            -  การต่อวงจรตัวต้านทาน
  0   4
3
  ตัวเก็บประจุ
            -  หลักการเบื้องต้น
            -  ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการเก็บประจุ
            -  ชนิดของตัวเก็บประจุ
            -  หน่วยความจุ
            -  การอ่านค่าความจุ
            -  การต่อวงจรการใช้งาน
            -  การตรวจสอบตัวเก็บประจุ
  0   4
4
  ตัวเหนี่ยวนำ
            -  หลักการเบื้องต้น
            -  หน่วยของการเหนี่ยวนำ
            -  การอ่านค่าความเหนี่ยวนำ
            -  ปัจจัยที่มีผลต่อความเหนี่ยวนำ
            -  ชนิดของตัวเหนี่ยวนำ
            -  การต่อวงจรใช้งาน
            -  การตรวจสอบตัวเหนี่ยวนำ
            -  การประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ
  0   4
5
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า
            -  โครงสร้างของอะตอม
            -  การแบ่งสารทางไฟฟ้า
            -  ประจุไฟฟ้า
            -  การเกิดประจุไฟฟ้า
            -  แรงดันไฟฟ้า
            -  หน่วยของแรงดันไฟฟ้า
            -  ชนิดของแรงดันไฟฟ้า
            -  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
            -  การนำแบตเตอรี่ไปใช้งาน
            -  เซลส์แสงอาทิตย์
            -  จุดเด่นของไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์
            -  แหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์
            -  เจนเนอเรเตอร์
            -  กฎของโอห์ม
            -  กำลังไฟฟ้า
            -  ความสัมพันธ์ของการหาค่าทางไฟฟ้า
            -  กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  0   4
6
  วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น
            -  องค์ประกอบของวงจรไฟฟ้า
            -  วงจรอนุกรม
            -  วงจรขนาน
            -  วงจรผสม
  0   4
7-8
  อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ
            -  สารกึ่งตัวนำคืออะไร
            -  สารกึ่งตัวนำชนิด P และ ชนิด N
            -  รอยต่อ PN
            -  การไบอัสรอยต่อ PN
            -  ไดโอด
            -  การตรวจสอบไดโอด
            -  การนำไดโอดไปใช้งาน
            -  ไดโอดชนิดต่าง ๆ
            -  ข้อควรระวังในการใช้งานไดโอด
            -  ทรานซิสเตอร์
            -  การทำงานของทราซิสเตอร์
            -  การไบอัสทรานซิสเตอร์
            -  การตรวจสอบทรานซิสเตอร์
            -  การนำทรานซิสเตอร์ไปใช้งาน
            -  ทรานซิสเตอร์ชนิดต่างๆ
  0   8
9
  หม้อแปลงไฟฟ้า
            -  หลักการทำงาน
            -  ชนิดของหม้อแปลง
            -  โครงสร้างของหม้อแปลง
            -  การคำนวณค่าในหม้อแปลง
            -  การตรวจสอบขั้วหม้อแปลง
            -  ข้อควรระวังในการใช้งาน
  0   4
10
  รีเลย์
            -  หลักการเบื้องต้น
            -  หน้าสัมผัสของรีเลย์
            -  ชนิดของรีเลย์
            -  การเลือกซื้อรีเลย์
            -  การตรวจสอบรีเลย์
            -  การประยุกต์ใช้งานรีเลย์กิโลวัตต์-ชั่วโมง
  0   4
11
  ไมโครโฟนและลำโพง
            -  ไมโครโฟน
  0   4
12
  การควบคุมมอเตอร์
  0   4
13
  เทคนิคการบัดกรี
  0   4
14
  การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  0   4
15
  เครื่องมือวัดและทดลอง
  0   4
16
  วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง
  0   4
17
  อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า
  0   4
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เรียนทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม   72   ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย  60   ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้
5.2  การประเมินผลการเรียน
ด้านพุทธิพิสัย                                    ร้อยละ   
1. สอบปลายภาค                            30  %
2. คะแนนเก็บระหว่างภาค                        10  %
ด้านทักษะพิสัย                                    ร้อยละ    
1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์                        5  %
2.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน                        10  %
3. การแก้ปัญหา   ความเร็วในการทำงาน    การทำงานร่วมกับผู้อื่น        10  %
4. การรักษาความสะอาด    ความปลอดภัย  การรักษาเครื่องมือ        10  %
5. คุณภาพของงาน                            15  %
ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)                        ร้อยละ    
1. ความมีวินัย    ความรับผิดชอบ                        5%
2.  ทักษะสังคม  สนใจใฝ่รู้  ความขยัน                    5%
3.  ความซื่อสัตย์   ความเชื่อมั่นในตนเอง                    5%
4. การละเว้นสิ่งเสพติด   ความกตัญญู   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        5%

รวมคะแนน   100  คะแนน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter