107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1 จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2000-1201
ครูผู้สอน  ภราดาพิชิตพล บูระพันธ์   E-mail : tonsincere@hotmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน เขียน เรื่องราวเนื้อหา สนทนาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง ครอบครัว การถามและการให้ข้อมูลบุคคล วันเวลาเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน เสนอความช่วยเหลือ การตอบรับปฏิเสธ การพูดแทรกอย่างสุภาพ การใช้ภาษาและท่าทางสื่อสารได้อย่างถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทศะ ศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่าภาษาอังกฤษและภาษาไทย การใช้คำ การอ่านสัญลักษณ์ แผนที่ เป็นต้น การถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟังเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญและประเพณีของเจ้าของภาษา วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในสถานศึกษา


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
2. เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรม สังคมตามบริบทที่พบ
3. เพื่อใช้กลยุทธ์ในการเรียน เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษา
4. เพื่อเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้และเข้าสู่สังคม


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1-2
  My body
  0   0
4
  My family
  0   0
6
  Homes and Houses
  0   0
8
  Leisure at Home
  0   0
9
  At school
  0   0
11
  Sports
  0   0
12
  Sports
  0   0
13
  In the Street
  0   0
14
  Shopping
  0   0
15
  Careers and Jobs
  0   0
17
  Dates and Time
  0   0
18
  Final examination (สอบปลายภาค)
  0   0
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

การเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ   มีเวลาเรียน เกณฑ์การผ่านรายวิชาและคะแนน  ดังนี้
 4.1  เวลาเรียน มีเวลาทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  2  ชั่วโมง  รวม  36  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียนไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมงหรือ  15  สัปดาห์ต่อภาคเรียน  ขาดเรียนได้ไม่เกิน  6 ชั่วโมงหรือ  3  สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียน
 4.2 การประเมินผลการเรียน
- คะแนนคุณธรรม จริยธรรม        20 คะแนน
- คะแนนจากงานที่มอบหมาย        20 คะแนน
- คะแนนจากการทดสอบย่อย         30 คะแนน
- คะแนนสอบปลายภาคเรียน        30 คะแนน
        
    รวม                  100 คะแนน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter