107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2107-1002
ครูผู้สอน  นายดอน วิภา   E-mail : donwipaster@gmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการออกแบบ  วิธีการออกแบบเครื่องเรือนอย่างง่ายและตกแต่งภายในเบื้องต้น การเขียนรูปด้าน รูปตัด ทัศนียภาพ ขยาย และการลงสีด้วยเทคนิคต่าง ๆ

    ปรับปรุง  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ พื้นฐานการออกแบบ วิธีการออกแบบเครื่องเรือนอย่างง่ายและตกแต่งภายในเบื้องต้น ปฏิบัติงานออกแบบกล่องสี่เหลี่ยม  งานออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย  งานออกแบบโต๊ะอาหารอย่างง่าย งานออกแบบชั้นวางของ งานออกแบบชั้นวางรองเท้า งานออกแบบกระถางไม้ งานออกแบบกล้องกระดาษชำระ และงานออกแบบชั้นวางหนังสือ


จุดประสงรายวิชา

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกแบบ ข้อกำหนดต่าง ๆ ของการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น 
2. สามารถในการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น 
3. มีทัศนคติต่อการเรียนรู้การออกแบบและการรักษาหลักการของการเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น


สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น 
2. ออกแบบเครื่องเรือน และตกแต่งภายในเบื้องต้น


กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  พื้นฐานและวิธีการออกแบบอย่างง่าย
            -  ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ
            -  ความหมายของการออกแบบ
            -  ความสำคัญของการออกแบบ
            -  ประเภทของการออกแบบ
            -  ติดตั้งโปรแกรม SolidWork 2013
            -  ส่วนประกอบโปรแกรม SolidWork 2013
  4   0
2-3
  งานออกแบบกล่องสี่เหลี่ยม
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
4-5
  งานออกแบบเก้าอี้อาหารอย่างง่าย
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
6-7
  งานออกแบบโต๊ะอาหารอย่างง่าย
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน E
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
8-9
  งานออกแบบชั้นวางของ
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน A
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน B
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน C
            -  การเขียนแบบชิ้นส่วน D
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน รูปตัดและภาพขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
10-11
  งานออกแบบชั้นวางรองเท้า
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนส่วนประกอบ A
            -  การเขียนส่วนประกอบ B
            -  การเขียนส่วนประกอบ C
            -  การเขียนส่วนประกอบ D
            -  การเขียนส่วนประกอบ E
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
12-13
  งานออกแบบกระถางไม้
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนส่วนประกอบ A
            -  การเขียนส่วนประกอบ B
            -  การเขียนส่วนประกอบ C
            -  การเขียนส่วนประกอบ D
            -  การเขียนส่วนประกอบ E
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
14-15
  งานออกแบบกล้องกระดาษชำระ
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนส่วนประกอบ A
            -  การเขียนส่วนประกอบ B
            -  การเขียนส่วนประกอบ C
            -  การเขียนส่วนประกอบ D
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
16-17
  งานออกแบบชั้นวางหนังสือ
            -  เตรียมความรู้และอุปกรณ์
            -  เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
            -  เข้าโปรแกรม
            -  การเขียนส่วนประกอบ A
            -  การเขียนส่วนประกอบ B
            -  การเขียนส่วนประกอบ C
            -  การประกอบชิ้นงาน
            -  การเขียนรูปด้าน และรูปขยาย
            -  ตรวจสอบแบบแปลน
            -  ปิดโปรแกรม
            -  ปิดคอมพิวเตอร์
            -  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์
  1   7
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

1. เวลาเรียน

            เวลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง รวม 90 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 75 ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 15 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้

2. วิธีการวัดผล
        - สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ตรวจการทำใบงานนักเรียนรายบุคคล
        - การสังเกตและประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. เครื่องมือวัดผล
        - แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล
        - ใบงาน
        - แบบประเมินพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. เกณฑ์การประเมิน
         1. คะแบบเก็บระหว่างภาคเรียน                        50      คะแนน

         2. คะแนนสอบปลายภาค                     30      คะแนน

         3. คะแนนคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์          20      คะแนน

 

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
           ระดับคะแนน                                  เกรด                               ความหมาย
           80-100                                             4.0                           ดีเยี่ยม 
           75-79                                               3.5                           ดีมาก 
           70-74                                               3.0                           ดี 
           65-69                                               2.5                           ดีพอใช้ 
           60-65                                               2.0                           พอใช้ 
           55-59                                               1.5                           อ่อน 
           50-54                                               1.0                           อ่อนมาก 
           0-49                                                    0                          ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter