107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา งานเครื่องยนต์ จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2101-1001
ครูผู้สอน  นายปริญยา สีสม   E-mail : parinya@atsn.ac.th
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน  การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ จับยึด  โครงสร้างและการทำงาน การถอดประกอบชิ้นส่วน  การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการความปลอดภัย  การใช้เครื่องมือช่างยนต์ อุปกรณ์จับยึด  หลักการเบื้องต้นของเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล

2. เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือช่างยนต์ถอดประกอบเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลได้ถูกต้องตามขั้นตอน

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ  สะอาด ประณีตและปลอดภัย


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ความปลอดภัยในการทำงานและการใช้เครื่องมือช่างยนต์
  0   2
1
  ปฏิบัติการใช้เครื่องมือในงานช่างยนต์
  0   4
2
  อุปกรณ์จับยึดในงานช่างยนต์
  0   6
3
  หลัการทำงานของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  0   1
3
  หลักการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซล
  0   1
3
  การถอดประกอบ ฝาสูบเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  0   4
4
  การถอดประกอบฝาสูบเครื่องยนต์ดีเซล
  0   6
5
  การให้บริการระบบวาล์ไอดี ไอเสีย เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  0   6
7
  การให้บริการระบบวาล์วไอดี ไอเสียเครื่องยนต์ดีเซล
  0   6
7-8
  การถอดประกอบ ลูกสูบ ก้านสูบ เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  0   12
9
  การถอดประกอบ ลูกสูบ ก้านสูบ เครื่องยนต์ดีเซล
  0   6
10
  การถอดประกอบปั้มน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล
  0   6
11
  การถอดประกอบเพลาข้อเหวียงเครื่องยนต์แก๊สโซลีน และเครื่อยนต์ดีเซล
  0   6
12-13
  การให้บริการระไฟจุดระเบิดเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
  0   12
14
  การถอดประกอบปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
  0   6
15-16
  การถอดประกอบระบบสตาร์ทเครื่องยนแก๊สโซลีนและดีเซล
  0   12
17
  การติดเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและเครื่องยนต์ดีเซล
  0   6
18
  สอบปลายภาค
  0   1
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
ระดับคะแนน   เกรด   ความหมาย
80 – 100        4.0   ดีเยี่ยม
75 - 79           3.5   ดีมาก
70 – 74          3.0   ดี
65 – 69          2.5   ดีพอใช้
60 – 64          2.0   พอใช้
55 – 59          1.5   อ่อน
50 – 54          1.0   อ่อนมาก
0 – 49              0   ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter