107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา เขียนแบบเครื่องเรือน จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2106-2405
ครูผู้สอน  นายณรงค์เดช พลขำ   E-mail : polkham_atsna@hotmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ  วิธีการเขียนแบบเครื่องเรือน  การเขียนแบบสัญลักณ์ที่ใช้   ในการเขียนแบบเครื่องเรือน  การระบุแบบผิวพื้น  การเขียนรูปด้าน  รูปตัด  รูปขยาย  รูปไอโซเมตริก  รูปออบบลิค และการจำแนกรายละเอียดของงานเขียนแบบเครื่องเรือน


จุดประสงรายวิชา

1.  เพื่อให้เข้าใจในหลักการวิธีการเขียนแบบ การใช้สัญลักษณ์ ในการเขียนแบบเครื่องเรือน
2.  เพื่อให้มีความสามารถในการเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย รูปไอโซเมตริก รูปออบบลิคและ
     กำหนดรายละเอียดของงานเขียนแบบเครื่องเรือน
3.  เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ ความอดทนและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1-2
  หลักการและวิธีการเขียนแบบ เครื่องเรือน
  0   8
3-4
  สัญลักษณ์ การเขียนแบบเครื่องเรือน
  0   8
4-7
  การเขียนรูปแปลนเครื่องเรือน
  0   12
8-9
  การเขียนรูปด้านเครื่องเรือน
  0   8
10-11
  การเขียนรูปตัดเครื่องเรือน
  0   8
12-13
  การเขียนรูปขยายเครื่องเรือน
  0   8
14-15
  การเขียนแบบ รูปไอโซเมตริก เครื่องเรือน
  0   8
16-17
   การเขียนรูปออบบลิคเครื่องเรือน
  0   8
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เรียนทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวม   72   ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย  60   ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  ขาดเรียนไม่เกิน 12 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้
5.2  การประเมินผลการเรียน
ด้านพุทธิพิสัย                                    ร้อยละ   
1. สอบปลายภาค                            30  %
2. คะแนนเก็บระหว่างภาค                        10  %
ด้านทักษะพิสัย                                    ร้อยละ    
1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์                        5  %
2.  การปฏิบัติงานตามขั้นตอน                        10  %
3. การแก้ปัญหา   ความเร็วในการทำงาน    การทำงานร่วมกับผู้อื่น        10  %
4. การรักษาความสะอาด    ความปลอดภัย  การรักษาเครื่องมือ        10  %
5. คุณภาพของงาน                            15  %
ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)                        ร้อยละ    
1. ความมีวินัย    ความรับผิดชอบ                        5%
2.  ทักษะสังคม  สนใจใฝ่รู้  ความขยัน                    5%
3.  ความซื่อสัตย์   ความเชื่อมั่นในตนเอง                    5%
4. การละเว้นสิ่งเสพติด   ความกตัญญู   ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์        5%

รวมคะแนน   100  คะแนน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter