107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2103-2112
ครูผู้สอน  นายสมสมัย เสวียววงษ์   E-mail : mai_nkp@hotmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาเกี่ยวกับระบบหน่วยที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม การคำนวณหาความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุรูปทรงต่าง ๆ ความสิ้นเปลืองของวัสดุในงานเชื่อมแก๊ส พลังงานไฟฟ้า การประมาณราคา ระบบส่งกำลังทางกล เครื่องผ่อนแรง ความแข็งแรงของวัสดุ ความดันของไหล


จุดประสงรายวิชา

      1. เพื่อให้มีความเข้าใจในระบบหน่วยที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม 
      2. เพื่อให้สามารถคำนวณหาความยาว พื้นที่ ปริมาตร น้ำหนักของวัสดุรูปทรงต่าง ๆ 
      3. เพื่อให้สามารถประมาณราคา ความสิ้นเปลืองของวัสดุในงานเชื่อมได้ 
      4. เพื่อให้สามารถคำนวณระบบส่งกำลังทางกล เครื่องผ่อนแรง 
      5. เพื่อให้สามารถคำนวณหาค่าความแข็งแรงของวัสดุ ความดันของไหล


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  ระบบหน่วย
            -  หน่วยมูลฐาน
            -  หน่วยเสริม
            -  หน่วยอนุพันธ์
            -  คำอุปสรรค
  0   2
2
  การคำนวณหาความยาวเหยียดตรงของชิ้นงานดัดโค้ง
            -  ท่อและเพลา
            -  ชิ้นงานดัดโค้ง 90 องศา
            -  ชิ้นงานดัดโค้งรูปตัวยู
            -  ชิ้นงานกรอบชนมุมฉาก
  0   2
3
  การคำนวณหาพื้นที่
            -  รูปสี่เหลี่ยม
            -  รูปสามเหลี่ยม
            -  วงกลม
            -  วงรี
            -  วงแหวน
            -  ส่วนของวงกลม
            -  ส่วนตัดของวงกลม
  0   2
4
  การคำนวณหาปริมาตรของวัสดุ
            -  ปริมาตรของพื้นที่หน้าตัดคงที่ทรงตั้งหรือทรงเอียง
            -  ปริมาตรยอดแหลม
            -  ปริมาตรยอดตัด
            -  ปริมาตรรูปทรงขนานตัดเฉียง
  0   2
5
  การคำนวณหาน้ำหนักของวัสดุ
            -  น้ำหนักของวัสดุ
  0   2
6
  การคำนวณหาความสิ้นเปลืองของวัสดุในงานเชื่อมแก๊ส
            -  การคำนวณหาปริมาณแก๊สออกซิเจน
            -  การคำนวณหาปริมาณแก๊สอะเซทิลีน
            -  การคำนวณหาปริมาณแก๊สโดยใช้ตาราง
  0   2
7
  การคำนวณหาความสิ้นเปลืองของวัดุในงานเชื่อมไฟฟ้า
            -  พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเชื่อม
            -  การคำนวณคหาค่ากระแสไฟฟ้า
  0   2
8
  การประมาณราคาในงานเชื่อม
            -  ความหมายของการประมาณราคา
            -  ปัจจัยในการประมาณราคา
            -  การคำนวณหาน้ำหนักของลวดเชื่อม
  0   2
9
  ระบบส่งกำลังด้วยสายพาน
            -  สายพานอัตราทดเดี่ยว
            -  สายพานอัตราทดรวม
            -  สายพานลิ่ม
  0   2
10
  ระบบส่งกำลังด้วยเฟือง
            -  ความหมายของระบบส่งกำลังด้วยเฟือง
            -  เฟืองอัตราทดเดี่ยว
            -  เฟืองตรง
            -  เฟืองหนอน
  0   2
11
  เครื่องผ่อนแรง
            -  ความหมายของเครื่องผ่อนแรง
            -  คาน
            -  พื้นเอียง
  0   2
12
  เครื่องผ่อนแรง 2
            -  ลิ่ม
            -  รอก
  0   2
13
  ความเค้น
            -  ความเค้นแรงดึง
            -  ความเค้นแรงอัด
            -  ความเค้นแรงเฉือน
  0   2
14
  ความเครียด
            -  ความเครียดแรงดึง
            -  ความเครียดแรงอัด
            -  ความเครียดแรงเฉือน
  0   2
15
  ความดันของไหล
            -  สมบัติของไหล
            -  ความถ่วงจำเพาะ
            -  ความดันของเหลว
            -  หน่วยวัดความดันของเหลว
            -  ความดันของเหลวที่กระทำต่อภาชนะ
  0   2
16
  กฏของปาสคาล
            -  กฏของปาสคาล
  0   2
17
  ทบทวนความรู้
  0   2
18
  สอบปลายภาค
  0   2
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

     การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่างเชื่อม มีเวลาเรียน และเกณฑ์การผ่านรายวิชา ดังนี้
                1. เวลาเรียน
มีเวลาทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียน ไม่น้อยกว่า 28 ชั่วโมงหรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงหรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์ประเมินผลการเรียน
                2. การประเมินผลการเรียน
                         - คะแนนคุณธรรม จริยธรรม                       20 คะแนน
                         - สอบรายหน่วยย่อย                                 40 คะแนน
                         - สอบปลายภาค                                      40 คะแนน
                                                        รวม                       100 คะแนน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter