107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ จำนวน 1 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2000-1235
ครูผู้สอน  ภราดากิตติศักดิ์ เจริญศรี   E-mail : -
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ฝึกปฏิบัติ อ่านเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในสถานประกอบการ การอ่านชื่อสถานประกอบการแผนกต่าง ๆ ป้ายประกาศ เครื่องหมาย เอกสาร แผ่นพับต่าง ๆ สอบถามให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน การต้อนรับผู้มาติดต่อ การรับโทรศัพท์ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มในเอกสาร บันทึกการเรียนรู้ สรุป รวบรวมหลักฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ประเมินความก้าวหน้าของตน


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จำเป็นต่อสถานประกอบการ

2. เพื่อฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา การตัดสินใจและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

3. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของการใช้ภาษาอังกฤษในการแสวงหาความรู้ และการเตรียมเข้าสู่ประกอบอาชีพ


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  My company
            -  Describe a company’s business
            -  Describe the company’s address.
            -  Describe vocabulary short forms
            -  Describe Present Simple tense.
  0   4
2
  Learning the job
            -  Describe the structure of a company
            -  Describe job
            -  Describe vocabulary
            -  Describe grammar there is, there are
  0   4
3
  Work in company
            -  reading about job
            -  Ask about job
            -  Describe sentence with work.
            -  Describe Present simple tense
  0   4
4
  Welcome visitors
            -  Speaking about at reception
            -  Saying what you want
            -  Listening speaking the alphabets
            -  Describe possessive adjective
  0   4
5
  Telephone call
            -  Describe take and leave telephone Message
            -  Speaking telephone conversation
            -  Describe grammar past simple tense
  0   4
6
  Taking note
            -  Describe read message
            -  Conversation about number
            -  Speaking telling time
            -  Describe imperative
  0   4
7
  Sighs & symbol
            -  Read signs & symbols
            -  Read imperative about signs
            -  Describe categories of signs & symbols
            -  Describe vocabulary about signs & symbols
  0   4
8
  Project Work
            -  Writing English self-study schedule
            -  Describe learning log
            -  Describe journal writing
            -  Writing English exercise online
  0   4
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เวลาเรียน

            เวลาเรียนทั้งหมด 18 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง รวม 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เข้าเรียนอย่างน้อย 45 ชั่วโมง หรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนไม่เกิน 9 ชั่วโมง หรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาคและประเมินผลการเรียนได้ 5.2

การประเมินผลการเรียน

ด้านพุทธิพิสัย                                                                                                             ร้อยละ 
            1. สอบปลายภาค                                                                                            20 % 
            2. คะแนนเก็บระหว่างภาค                                                                                   10 %

ด้านทักษะพิสัย                                                                                                     ร้อยละ 
            1. การเลือกและการใช้อุปกรณ์                                                                       5 % 
            2. การปฏิบัติงานตามขั้นตอน                                                                         15 % 
            3. การแก้ปัญหา ความเร็วในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น                                   5 % 
            4. การรักษาความสะอาด ความปลอดภัย การรักษาเครื่องมือ                                      5 % 
            5. คุณภาพของงาน                                                                                    20 % 

ด้านจิตพิสัย (คุณธรรม-จริยธรรม)                                                                           ร้อยละ 
            1. ความมีวินัย ความรับผิดชอบ                                                                        5% 
            2. ทักษะสังคม สนใจใฝ่รู้ ความขยัน                                                              5% 
            3. ความซื่อสัตย์ ความเชื่อมั่นในตนเอง                                                          5% 
            4. การละเว้นสิ่งเสพติด ความกตัญญู ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                    5%

             รวมคะแนน                                           100               คะแนน

 เกณฑ์การผ่านรายวิชา
           ระดับคะแนน                                  เกรด                ความหมาย
           80-100                                             4.0                  ดีเยี่ยม 
           75-79                                               3.5                  ดีมาก 
           70-74                                               3.0                  ดี 
           65-69                                               2.5                  ดีพอใช้ 
           60-65                                               2.0                  พอใช้ 
           55-59                                               1.5                  อ่อน 
           50-54                                               1.0                  อ่อนมาก 
           0-49                                                     0                 ไม่ผ่าน

 

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter