107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


วิชา งานเชื่อมเบื้องต้น จำนวน 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา  2106-2126
ครูผู้สอน  นายสมสมัย เสวียววงษ์   E-mail : mai_nkp@hotmail.com
ดาวน์โหลด์ เอกสาร   คลิก Download


คำอธิบายรายวิชา


          ศึกษาเกี่ยวกับการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องเชื่อม สายเชื่อม สายดิน ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟลั๊กซ์ หน้ากากเชื่อม ชุดป้องกันอันตราย ค้อนเคาะสแลก คีมจับงานร้อน แปรงลวด เครื่องตัดเหล็ก ตะไบ เครื่องเจียรไน หัวเชื่อมแก๊ส สายเชื่อมแก๊ส ลวดเชื่อมแก๊ส เกจวัดความดันแก๊ส ท่อแก๊ส รอยต่อชน รอบต่อเกย รอยต่อมุม รอยต่อขอบ รอยเชื่อม การเตรียมชิ้นงาน ความปลอดภัยในงานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า

          ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ด้วยเทคนิคการเริ่มต้นอารกแบบขีดและแบบเคาะ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าราบ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าระดับ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้น การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าเหนือศีรษะ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง  ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกผิวท่าราบ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกผิวท่าระดับ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกผิวท่าตั้ง การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง ปฏิบัติเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์พอกผิวท่าตั้ง การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์งานเชื่อม การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบงานเชื่อมด้วยสายตา ข้อควรระวัง


จุดประสงรายวิชา

1. เพื่อให้เข้าใจ หลักการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืองานเชื่อม
2. เพื่อให้มีทักษะในการเตรียมงานเชื่อมแบบต่าง ๆ
3. เพื่อให้มีเจตคติ มีความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณที่ดีในงานวิชาชีพ


สมรรถนะรายวิชา

กำหนดการสอน
สัปดาห์ที่
เรื่อง
ชั่วโมงสอน
ทฤษฎี ปฎิบัติ
1
  งานติดตั้งและใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อม
            -  การเตรียมอุปกรณ์งานเชื่อมไฟฟ้า
            -  การประกอบเครื่องเชื่อม
            -  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม
            -  ข้อควรระวัง
  0   1
1
  งานเริ่มต้นอาร์กและควบคุมแนวเชื่อม
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   3
2
  งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์เดินแนวท่าราบ
            -  เตรียมวัสดุและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์งานเชื่อม
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
3
  งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ทับแนวท่าราบ
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
4
  งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนท่าราบไม่บากงาน
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
5
  งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนท่าตั้งเชื่อมขึ้นไม่บากงาน
            -  การเตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
6
  งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อชนเหล็กบางท่าราบไม่บากงาน
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
7
  งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าขนานนอน
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
8
  งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมขึ้น
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
9
  งานเชื่อมไฟฟ้าด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ต่อตัวทีท่าตั้งเชื่อมลงเหล็กบาง
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
10
  งานตัดเหล็กหนาด้วยแก๊ส
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   2
10
  งานตัดเหล็กบางด้วยแก๊ส
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   2
11
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบไม่เติมลวดเชื่อม
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
12
  งานเชื่อมแก๊สต่อมุมท่าราบไม่เติมลวดเชื่อม
            -  เตรียมวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
13
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าราบเติมลวดเชื่อม
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
14
  งานเชื่อมแก๊สเดินแนวท่าตั้งเชื่อมขึ้นเติมลวดเชื่อม
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
15
  งานเชื่อมแก๊สต่อตัวทีท่าระดับเติมลวดเชื่อม
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
16
  งานแล่นประสานรอยต่อเกย
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
17
  งานแล่นประสานรอยต่อชน
            -  เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์
            -  ลำดับขั้นการปฏิบัติงาน
            -  ข้อควรระวัง
  0   4
18
  สอบปลายภาค
  0   4
หมายเหตุ A : คำอธิบายรายวิชา    B : ผู้เชี่ยวชาญ    C : ผู้ชำนาญงาน    D : ประสบการณ์ของผู้สอน    E : เอกสาร ตำราอื่น ๆเกณฑ์การประเมินผล

เกณฑ์การตัดสินผลการเรียน
      การเรียนวิชางานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1  มีเวลาเรียน และเกณฑ์การผ่านรายวิชา  ดังนี้
         1.  เวลาเรียน  ทั้งหมด  18  สัปดาห์  สัปดาห์ละ 4  ชั่วโมง  รวม  72  ชั่วโมงต่อภาคเรียน  ทั้งนี้ต้องได้เวลาเรียน  ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมงหรือ 15 สัปดาห์ต่อภาคเรียน ขาดเรียนได้ไม่เกิน 12 ชั่วโมงหรือ 3 สัปดาห์ต่อภาคเรียน  จึงจะมีสิทธิ์ประเมินผลการเรียน
         2.  การประเมินผลการเรียน
               -  คะแนนคุณธรรม จริยธรรม     20  คะแนน
               -  ใบงานเชื่อมไฟฟ้า                   30  คะแนน
               -  ใบงานเชื่อมแก๊ส                     30  คะแนน
               -  สอบปลายภาค                        20  คพแนน
                                           รวม                100  คะแนน
         3.  เกณฑ์การผ่านรายวิชา
                   ระดับคะแนน         เกรด         ความหมาย
                      80 - 100             4.0              ดีเยี่ยม
                      75 - 79               3.5              ดีมาก
                      70 - 74               3.0              ดี
                      65 - 69               2.5              ดีพอใช้
                      60 - 64               2.0              พอใช้
                      55 - 59              1.5              อ่อน
                      50 - 54              1.0              อ่อนมาก
                        0 - 49               0                ไม่ผ่าน

[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter