107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - งานอาคาร สถานที่ และยานพาหนะ - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมนัดบริษัทโตโยต้า เจริญศรี นครพนม เพื่อจ่าย งวดรถตู้ งวดที่ 1
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง9/3/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : อำเภอท่าอุเทนขอใช้สถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนมเพื่อ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชายแดน ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง9/3/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้มัดจำค่าจองรถตู้ TOYOTA จำนวนเงิน 50,000 บาท กับบริษัท TOYOTA เจริญศรี
upload โดย : นางสุภัทรา สิงห์ทอง10/1/2560  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 5 - 24 พฤศจิกายน 2559 ได้สร้าง Terrace บ้านพักภราดา ขนาด 99 ตร.ม. โดยมี ม.น้อย นนลือชา ม.จำนงค์ ตาระบัตร ม.สมศักดิ์ ชัยหมื่น พนักงานชาย และนักเรียน ปวช. 1- 3 แผนกช่างเครื่องเรือนฯ ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น7/12/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 งานอาคารสถานที่ร่วมกับนักเรียนสาขาวิชาเครื่องเรือนและตกแต่งภายในได้เปลี่ยนสารกรองน้ำ ไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มที่อาคารโภชนาการและข้างสาขาวิชาช่างกลโรงงาน จนได้น้ำดื่มที่สะอาดไว้บริโภค และซ่อมบำรุงเก้าอี้แล็คเชอร์ที่ชำรุดจนใช้งานได้ดีพร้อมส่งคืนห้องเรียนเพื่อใช้งานต่อไป
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 7/11/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการไฟฟ้าจังหวัดนครพนมมาตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณทางประตูใหญ่หน้าโรงเรียน
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 11/10/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานการไฟฟ้าจังหวัดนครพนมมาตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณทางประตูใหญ่หน้าโรงเรียน
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 11/10/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ในเดือนกันยายน 2559 นี้มีการพัฒนาสถานที่โดยการตัดต้นไม้ในแนวสายไฟฟ้าภายในโรงเรียน เทปูนทำฐานแม่พระมารี และถมร่องน้ำ ติดตั้งปลั๊กเครื่องแฟ็กห้องธุุรการ และขอความอนุเคราะห์รถกระเช้าของเทศบาลตำบลเวินพระบาท มาอำนวยความสะดวกในการต่อสายไฟฟ้าที่ขาดข้างอาคารอำนวยการ
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 28/9/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 13 สิงหาคม 2559 งานอาคารสถานที่ได้ว่าจ้างหน่วยงานไฟฟ้ามาปรับปรุงและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่แทนหม้อแปลงเก่าที่ใช้งานมานานเกิดการชำรุดและเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 13/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ในเดือนสิงหาคม 2559 งานอาคารสถานที่ได้พัฒนาปรับปรุงตัดแต่งต้นไม้ตามถนนภายในโรงเรียน ซ่อมบำรุงถนน ซ่่อมแซมติดตั้งบานประตูบ้านพกนักเรียน บ้านพักครู ซ่อมแซมหลังคาห้องคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงซ่อมแซมและทาสีห้องสมุดใหม่ให้ดูสวยงามและใช้งานได้
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 10/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. มาสเตอร์จำนงค์ ตาระบัตร หัวหน้างานอาคารสถานที่ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ เรื่องการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุยากจนในสภาวะยากลำบาก ปี 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 2/8/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2559 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้ให้บริการจิตอาสาขนย้ายและซ่อมบำรุงรถสุขาของหน่วยงานราชการจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับการให้บริการการออกสลากกินแบ่งงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ที่ศาลายงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 28/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ในเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม งานอาคารสถานที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ ปลูกต้นไม้ และปรับแต่งภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ดูสวยงาม
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 14/7/2559  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารจัดการ ได้จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในการพัฒนางานอาคารสถานที่ และมีการซ่อมบำรุงปรับปรุงพัฒนา ตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปลูกต้นกรันเกราและประดับธงหน้าโรงเรียนเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบรอบ 70 ปี
upload โดย : นายจำนงค์ ตาระบัตร 16/6/2559  

หน้า 1 


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter