107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
  User Organizer
User Name
Password  Menu

 หน้าหลัก  
 ประวัติโรงเรียน
 ประวัตินักบุญหลุยส์ ฯ  
 วิสัยทัศน์ 
 ปรัชญา 
 เป้าหมาย 
 พันธกิจ 
 วัตถุประสงค์ 
 ทรัพยากร 
 เกียรติประวัติโรงเรียน 
 บุคลากรโรงเรียน
งบประมาณประจำปี
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลเครือผู้ปกครอง
 ข้อมูลชุมชน
 ข้อมูลรายวิชา
 ข้อมูลหลักสูตร
 โครงสร้างการบริหาร
 ระบบนักเรียน
 แผนการสอน
 ATSN Mail
 จัดหางานจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลจังหวัดนครพนม
 ข้อมูลเศรษฐกิจนครพนม
 ภาพวิชาโครงการ


  สารสนเทศ
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560

  รายงานประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559

  อั้ลบั้มภาพ
 อั้ลบั้มภาพตามปีการศึกษา
 อั้ลบั้มภาพตามประเภท

  ผลงานนักเรียน
 โครงการนักเรียน 
 สาขาวิชาเครื่องกล
 สาขาวิชาเครื่องมือกล ฯ
 สาขาวิชาโลหะการ
 สาขาวิชาการก่อสร้าง

  คู่มือระบบงานสารสนเทศ
 - คู่มือการใช้อินเตอร์เน็ต
 - ระบบงานทะเบียน ฯ
 - ระบบงานพัสดุ
 - ระบบงานวัดผล ฯ
 - ระบบงานหลักสูตร
 - ระบบบันทึกแผนปฏิบัติการ
 - ระบบบันทึกรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี


- - - สาขาวิชาการก่อสร้าง - - -

Job Description   |   แผนงาน โครงการ  |   ผู้รับผิดชอบ


บทพรรณนางาน   ( Job Description )


หน้าที่หลัก
: (สรุปโดยย่อ)


งานที่ปฏิบัติ
: (หน้าที่และความรับผิดชอบตามลำดับความสำคัญ)


อั้ลบั้มภาพ
อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : วันที่ 27-30 เมษายน 2555 นายสวัสดิ์ อาซอง ได้เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับชาติ ประเภทการแข่งขันสาขาก่ออิฐ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ไปแข่งขัน ระดับชาติ เป็นตัวแทนของสถาบันฝีมือแรงงานภาค 7 จังหวัดอุบลราชธานี ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค ฮอลล์ 106 บางนา ผลการแข่งขัน นายสวัสดิ์ อาซอง ได้ลำดับที่ 6 ประภทการแข่งขันสาขาก่ออิฐ ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ระดับชาติ
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น26/5/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : สอบมาตรฐานวิชาชีพประจำปีการศึกษา 2554 (ภาคปฏิบัติ) นักเรียนชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงฝึกงานสาขาวิชาการก่อสร้าง นักเรียนจำนวน 4 คน คือ นายสมพร ผาสีกาย 2.นายยุทธศักดิ์ สงวนนาม 3.นายอดิศักดิ์ ติสจันทร์ 4.นายอิศรพงษ์ เกีรยติธาธี โดยมีคณะกรรมการตรวจชิ้นงาน คุณพรหมรัตน์ อิสสระพงศ์ จาก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนครพนม ม.สมศักดิ์ ชัยหมื่น และ ม.ประสิทธิ์ คำดี ร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 17/2/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : นักเรียน ปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง ดำเนินโครงการศาลาสำเร็จ ซึ่งเป็นงานที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาทักษะทางวิชาช่าง ได้นำความรู้ ประสบการณ์ มาบูรณรการในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ รวมถึงการเสริมสร้างให้ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักและความสามัคคี มีความมุ่งมั่น รับผิดชอบ เป็นหัวใจในการทำงานให้สำเร็จ นอกจากนั้นโครงการนี้ยังส่งเสริมบรรยากาศสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้มีความสวยงาม ปรับใช้เป็นที่ผักผ่อนสำหรับบุคลากรทุกคนและบุคคลทั่วไปที่มีโอกาสมาแวะเยี่ยมโรงเรียนของเรา ศาลานั่งเล่นของนักเรียนปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง ได้ทำเสร็จสิ้นในวันที่ 8 ก.พ. 2555 (ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู พนักงาน ที่ให้การสนับสนุนอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง นักเรียนปวช.3 สาขาวิชาการก่อสร้าง ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ )
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น8/2/2555  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ชุดโต๊ะไม้ประดู่ 1 ผลงานการเรียนการสอน นักเรียนชั้น ปวช.2สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 31 สิงหาคม - 28 กันยายน 2554 เป็นการนำไม้ประดู่ส่วนที่เป็นกิ่ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-20 ซม. นำมากบ ทำเป็น เสา และ ตัดแต่งเป็นท่อนๆ ทำเป็นหน้าโต๊ะ
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 31/8/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 24 วันที่ 5-6 สิงหาคม 54 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 7 อุบลราชธานี ผลการแข่งขันของนักเรียนได้ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาก่ออิฐ ประเภท เยาวชน เป็นตัวแทนของภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับ ประเทศ และรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงิน สาขาปู กระเบื้อง ประเภทเยาวชน
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น7/8/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานประดิษฐ์จากไม้สัก ผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 6-27มกราคม2554
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น27/1/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : การเดินสายไฟฟ้าในแผงควบคุม ผลงานการเรียนการสอน สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 13-27 สิงหาคม 2553
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น27/8/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : กรอบรูปตุ๊กตา ผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียนสาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 20-27 กรกฎาคม 2553
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น27/7/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ชุดเก้าอี้เด็กผลงานการเรียนการสอนครู-นักเรียน สาขาวิชาการก่อสร้างวันที่ 3-18 มิถุนายน 2553
upload โดย : นายสมศักดิ์ ชัยหมื่น18/6/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานไม้สนาม 5 (ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ไม้กลม) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ชั้น ปวช.1-2 วันที่ 1 - 27 มกราคม 2554
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 1/1/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : "งานป้ายอาคารเรียนและติดตั้ง" สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ชั้น ปวช.1-3 จัดทำในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ถึง 20 ธันวาคม 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 18/11/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ชุดงานไม้สนาม 4 (ชุดโต๊ะไม้โมเดิร์น) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ชั้น ปวช.1-2 จัดทำวันที่ 27 มกราคม 2554 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2554
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 1/1/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานไม้สนาม 3(ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ญี่ปุ่น) สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ชั้น ปวช.1-2 จัดทำวันที่ 27 มกราคม 2554 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2554
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 27/1/2554  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : " ชั้นเก็บไม้อัด " ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ระดับชั้น ปวช.3 วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 1/11/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานไม้สนาม2(เก้าอี้ไม้)ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ระดับชั้น ปวช.1-3
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 12/11/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานไม้สนาม 1 (เก้าอี้ชิงช้า) ผลงานการเรียนการสอนสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน ระดับชั้น ปวช.1-2
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 2/12/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : ศาลาไม้ "Solar Garden" สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน วันที่ 4 - 20 พฤษจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 20/11/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : งานซ่อมบำรุงเก้าอี้ (โบสถ์อัครเทวดาคาเบรียล)30 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 30/11/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : กล่องเก็บอุปกรณ์กีฬา 8-25 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 25/11/2553  อั้ลบั้มภาพ :
รายละเอียด : กล่องเก็บอุปกรณ์ เครื่องมืองานไม้ 8 พฤศจิกายน 2553
upload โดย : นายประสิทธิ์ คำดี 8/11/2553  

หน้า 1 [2


[Go Back]
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter