โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม  บุกเบิก     และ ก่อตั้งขึ้นโดย     ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย ตามจิตตารมณ์ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต   เป็นโรงเรียนลำดับที่ 14 ในจำนวน 17 โรงเรียน สังกัดมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
 
          ในช่วงปี 2541 - 2543  ภราดาวิจารณ์ ทรงเสี่ยงชัย ได้ขอเปิดทำการเรียนการสอนในหลักสูตรพิเศษ    1 ปี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการฝึกอาชีพ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอาชีพอัสสัมชัญนครพนม”
          ต่อมาในปี 2544 นายเทพอวยชัย ศรัยกิจ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ดำเนินการขออนุญาตเปิดโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน  ประเภทอุตสาหกรรม ตามใบอนุญาตเลขที่ นพ.4/2544 ภายใต้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม”  
 
          ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอน    ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 4 สาขาวิชา ได้แก่  สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างเครื่องมือกล สาขาวิชาช่างชื่อมโลหะ  และสาขาวิชาช่างเครื่องเรือน และตกแต่งภายใน ดำเนินงานในรูปแบบโรงเรียนการกุศล (เรียนฟรี )    รับนักเรียนชายจากครอบครัวที่มีฐานยากจน และด้อยโอกาส ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย เข้าเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวนไม่เกิน 160 คน เข้าเป็นนักเรียนประจำ ทำการเรียนในหลักสูตรปกติ ระยะเวลา 3 ปี และมีหลักสูตรพิเศษสำหรับชาวบ้านในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง รวมถึงเยาวชนในประเทศเพื่อนบ้าน ระยะเวลา 1 ปี   โดยที่นักเรียนทุกคนจะ ไม่เสียค่าธรรมการศึกษา ค่าอาหาร  และที่พัก
          ตั้งแต่ปี 2544 จนถึงปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม ได้จัดการศึกษาตามมาตรฐาน และทันสมัย มุ่งเน้นให้นักเรียนไปประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว สังคม และเป็นพลเมืองที่ดี