107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 08-63332766 Website : http://www.atsn.ac.th mail : atsn@atsn.ac.th
2107-2110: 3
 

หน่วยที่ 3 การเขียนรูปด้าน

 เตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าโปรแกรม ตั้งค่าหน่วย
 เขียนระดับพื้นดิน เขียนเส้นแนวดิ่ง เขียนเส้นแนวนอน บันทึกแบบแปลน
 พิมพ์แปลนรูปด้าน ปิดโปรแกรมและคอมพิวเตอร์ ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์

     เรื่อง เขียนเส้นแนวดิ่ง
ตั้งอยู่เลขที่ 107 หมู่ที่ 5 ถนนนครพนม-หนองคาย ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม รหัสไปรษณีย์ 48120 โทรศัพท์ : 042-199503,08-63332766
โทรสาร : 042-199503 E-Mail Address: atsn@atsn.ac.th Website: www.atsn.ac.th
ติดต่อ :webmerter